Kurtlar Vadisi ýrak Irak irak
Film Hakkýnda

Kurtlar Vadisi Irak (Valley of The Wolves Iraq)

Üç sezondur Türkiye televizyonlarýnda rating rekorlarý kýran; artýk bir televizyon fenomeni haline gelen “Kurtlar Vadisi”, þimdi de sinema filmiyle dünyayý sarsmaya hazýrlanýyor…

Filmin hikayesi gerçek bir olay olan “Çuval Hadisesine” atýfla baþlýyor… 4 Temmuz 2003 tarihinde Kuzey Irak’ta konuþlanmýþ on bir kiþilik özel Türk kuvvetinin gayri resmi, yarý gizli karargahýna, müttefik Amerikan birlikleri gelir. Türk ekibi, bunu müttefiklerinin olaðan ziyaretlerinden biri zanneder… Fakat, bu sefer durum farklýdýr. Deðiþen konjonktürde Amerika bölgede “son sözü” söyleyen tek güç olmak hedefindedir. Onlara göre bölgede artýk Türklere yer yoktur…

O gün on bir asker, baþlarýna çuval geçirilerek, halkýn gözlerinin önünde, askerlik onurlarý hiçe sayýlarak sýnýr dýþý edilirler…

Filmde her þey buraya kadar gerçekleri anlatýyor…

Gerçekler üstüne kurduðumuz hikayemizde Süleyman Aslan o on bir kiþiden biridir. Vaktiyle aþaðýlanarak teslim olmayý onuruna yediremeyen Üsteðmen Süleyman geride bir mektup býrakýp intihar eder…

Mektup Polat Alemdar’a yazýlmýþtýr… Polat Alemdar, çok özel olarak yetiþtirilmiþ bir Türk istihbaratçýsýdýr. Devlet adýna çalýþan gizli bir servisin, yurt içi ve yurt dýþý sayýsýz operasyonuna katýlmýþtýr… Hayatta hep görevleri için yaþayan Polat Alemdar, görevi uðruna intihar eden arkadaþýnýn vasiyetine kayýtsýz kalamaz…O artýk adamlarý ile birlikte Kuzey Irak’tadýr, gerekirse ölmek için…

Kuzey Irak’ta onlarý farklý bir durum bekliyordu. Onlar Türk askerlerine utancý yaþatan adamýn peþindeydiler ama gördükleri tablo inanýlýr gibi deðildi. Irak’ta insanlarýn deðerleri, kiþilikleri, geçmiþleri hiçe sayýlýyordu. Kurulmak istenen yeni düzen insanlara kabul edilemeyecek bir deðiþimi dayatýyordu… Bu kaldýrýlamayacak insanlýk suçlarýnýn görünen yüzü çuval hadisesinin de baþ aktörü Sam William Marshall adýndaki bir Amerikan özel kuvvet komutanýdýr.Sam W. Marshall, planýný gerçekleþtirmek üzere bölgedeki herkesin birleþtiði Arap düðününü basar. Tamamý sivil olmak üzere onlarca kiþiyi katleder. Düðünün gelini Leyla baskýnda müstakbel eþini kaybeder… O gece katledilen insanlar dýþýnda birçok masum insan da terörist addedilerek tutuklanýr.

Kader, daha sonra Polat ve Leyla’nýn yollarýný uðrunda ölmeyi göze aldýklarý hedef uðrunda kesiþtirecektir…

Sam William Marshall’ýn peþinde artýk tüm günahlarý, Polat ve Leyla vardýr…Ýnanýlmaz aksiyon sahneleri, yürek burkan insanlýk hikayeleriyle bezenmiþ “Kurtlar Vadisi-Irak” filmini unutamayacaksýnýz…Kurtlarvadisi.net sitesi KURTLAR VADÝSÝ'nin KVFS002 numaralý fan sitesidir.
Kurtlar Vadisi, Irak, IRAK, irak, ÝRAK, Valley of The Wolves Iraq 4 Temmuz - Süleymaniye Polat Alemdar Sharon Stone ve Andy Garcia, Irak, fragman wallpaper mp3 Billy Zane Pana Film Necati Þaþmaz - Gassan Masoud - Gürkan Uygun - Erhan Ufuk, Bergüzar Korel bölüm özeti, 1 bölüm fragmaný dvd, vcd, melodi

Erkan Tarkan Come Closer Turkcell Süper Lig Swot Analizi iddaa liga Tren Saatleri Vodafone